Welkom op de website van Tennis- en Padelclub Maliskamp! Lid worden?

Contributie

Contributie

Als lid van TPC Maliskamp ben je jaarlijks contributie verschuldigd. Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
   
De contributiebedragen voor het komende jaar worden door het bestuur telkens vóór 1 december voorlopig vastgesteld en bekend gemaakt. De definitieve vaststelling volgt dan in de Algemene ledenvergadering (ALV) van maart in het jaar daarop. De contributie wordt in principe elk jaar conform het door de rijksoverheid vastgestelde prijsindexcijfer (CPI-index) aangepast. Daar kan de ALV om bijzondere redenen van afwijken.  

De contributiebedragen voor 2023 zijn:

€ 172,- voor senioren (op 31 december 17 jaar of ouder)
€ 77,-   voor junioren  (op 31 december 2022 10 jaar of ouder en nog geen 17 jaar)
€ 51,-   voor minioren (op 31 december 2022 nog geen 10 jaar)
€ 47,-   voor studenten (zie voor voorwaarden onder soorten lidmaatschap)
€ 50,-   voor niet-spelende leden ( zie verder onder soorten lidmaatschap)
€ 82,-   voor competitieleden (zie verder onder soorten lidmaatschap)   

  • Deze bedragen zijn incl. € 19,08 aan KNLTB-bijdrage (de zgn. KNLTB-contributie)
  • Als je in de loop van het kalenderjaar lid wordt, hoef je over de maand van aanmelding geen contributie te betalen. Dat hoeft pas met ingang van de daarop volgende maand. In dat geval is contributie naar rato verschuldigd over de rest van het jaar. Als je bijv. in juni van enig jaar lid wordt, gaat de contributie in per 1 juli van dat jaar en die bedraagt dan 50% van de jaarcontributie.
  • Voor deelname aan training en competities moet extra worden betaald. Zie daarover elders op de website.  
  • De inning van de contributie gebeurt met behulp van ClubCollect. Je ontvangt in maart 2023 (na de ALV) een betaalverzoek per mail, waarin je een betaalkeuze moet maken. De storneringskosten bedragen € 5,- per stornering.
  • Draag zorg voor voldoende saldo om onnodige storneringen te voorkomen.
  • Kosten van eventuele storno’s worden doorberekend aan het lid.    

Voor zaken betreffende de contributie kun je contact opnemen met Leon Nabuurs (contributie@tpcmaliskamp.nl).