Welkom op de website van Tennis- en Padelclub Maliskamp! Lid worden?

Soorten lidmaatschap

Senioren
Volwaardig lidmaatschap voor leden vanaf het jaar waarin ze 18 worden. Geeft het recht om gebruik te maken van alle faciliteiten van TPC Maliskamp waaronder vrij spelen, deelnemen aan interne evenementen van de club en competities.
Junioren
Volwaardig lidmaatschap voor leden tot het jaar waarin ze 18 worden. Geeft het recht om gebruik te maken van alle faciliteiten van TPC Maliskamp waaronder vrij spelen, deelnemen aan interne evenementen van de club en competities.
Minioren
Volwaardig lidmaatschap voor leden tot het jaar waarin ze 11 worden. Geeft het recht om gebruik te maken van alle faciliteiten van TPC Maliskamp waaronder vrij spelen, deelnemen aan interne evenementen van de club en competities.
Competitielidmaatschap
Onder competitielidmaatschap wordt verstaan een in tijdsduur beperkt lidmaatschap dat recht geeft op deelname aan wedstrijden in één KNLTB-competitie bij TPC Maliskamp. Dit lidmaatschap staat alleen open voor personen die KNLTB-lid zijn en tevens regulier lid zijn van een andere tennisvereniging. Het competitielidmaatschap loopt van twee weken voor de aanvang van de betreffende competitie tot en met de slotdag van de competitie. Aan het competitielidmaatschap zijn geen bardienstverplichtingen verbonden.
Niet-spelende leden
Leden die door bijzondere omstandigheden gedurende langere tijd geen gebruik maken van de tennis- of padelvoorzieningen, maar die wel betrokken willen blijven bij de overige clubactiviteiten, kunnen lid blijven tegen een gereduceerd tarief. Overgang van lid naar niet-spelend lid kan uitsluitend per 1 januari van een kalenderjaar plaatsvinden en dient vóór 1 december daaraan voorafgaand beargumenteerd bij de Secretaris te worden aangevraagd. Het niet-spelend lidmaatschap kan niet met terugwerkende kracht worden verleend. Niet-spelende leden die gedurende het jaar weer spelend lid worden betalen (naast het gereduceerde tarief) hetzelfde bedrag als instromende nieuwe leden die tijdens het lopende jaar lid worden. Dus naar rato van het aantal resterende maanden van het lopende verenigingsjaar. Als je weer spelend lid wilt worden, dien je dit meteen door te geven aan de ledenadministrateur Als leden geen gebruik maken van hun speelrecht vindt geen restitutie plaats.
Gezinslidmaatschap
Het gezinslidmaatschap houdt het volgende in: Er is nooit voor meer dan voor 4 gezinsleden contributie verschuldigd. Indien er meer dan 4 leden uit één gezin lid zijn van de tennisclub, dan vervalt de laagst verschuldigde contributie voor alle verdere gezinsleden. Voorwaarde is dat alle leden tot één huishouding behoren en dat kinderen niet ouder mogen zijn dan 24 jaar. Het gezinslidmaatschap dient elk jaar opnieuw te worden aangevraagd. Als je in aanmerking wenst te komen voor het gezinslidmaatschap, stuur dan een schriftelijk verzoek aan TPC Maliskamp: Secretaris
Studenten
Studentenlidmaatschap voor leden die aan alle volgende voorwaarden voldoen:
- studeren en niet meer bij de ouders thuis wonen
- nieuwe lidmaatschapsregistratie (via ledenadministratie) op studentenadres
- ingaande 1 januari van het jaar volgend op aanvang studie
- maximaal 27 jaar oud op 1 januari van het betreffende kalenderjaar.